Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Co je potřeba k zorganizování „protestního pochodu“?

Chceme v obci uspořádat protestní pochod, kterým bychom dali najevo svůj nesouhlas s porušováním podmínek územního rozhodnutí investorem. Jak takový pochod zabezpečit po právní stránce? Je nutné žádat o nějaké povolení, je potřeba mít zajištěné nějaké lékaře, musí za pochod někdo zodpovídat a co to pro něj znamená (např. při nějakém úraze) apod.

Tento dotaz byl vyřešen dne 18. 11. 2008

Odpověď poradny

Hned na počátku je nutné uvést, že i na protestní pochod se bude vztahovat zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění novel, a to na základě § 1 odst. 3, kde se stanoví, že za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též pouliční průvody a manifestace. Vzhledem k vyznění dotazu nepředpokládám, že by se mohlo jednat o výjimku z tohoto zákona vymezenou v § 2 tohoto zákona.

Při organizaci protestního pochodu je nutné vzít na vědomí, že ke shromáždění není sice potřeba souhlasu státního orgánu (§ 1 odst. 4), ale je nutné oznámit shromáždění státnímu orgánu, pokud se nejedná o výjimky vymezenou v zákoně (§ 4 odst. 1).

Shromáždění může svolat pouze osoba straší 18 let, popřípadě právnická osoba. Tento svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem, jinak se jedná o přestupek proti shromažďovacímu zákonu (§ 14), za který je možné udělit pokutu až do 5.000,-Kč.

Náležitosti tohoto oznámení stanoví zákon o právu shromažďovacím v § 5 odst. 3 a odst. 4.

Odst. 3 V oznámení musí svolavatel uvést:

a) účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení ; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení;
b) předpokládaný počet účastníků shromáždění;
c) opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení;
d) má-li jít o pouliční průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení;
e) jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem;
f) jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele.

Odst. 4:  Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Zákon také dává dosti široká práva svolavateli, jedná se zejména o možnost činit všechna opatření ke svolání shromáždění, má právo účastníky na toto shromáždění zvát, nechat jej ve vhodném čase vyhlásit místním rozhlasem. Úřad je taktéž povinen podle možností a okolností poskytnout svolavateli pomoc (§ 6). Tato oprávnění zanikají v případě zákazu shromáždění.

Svolavatel má též oprávnění v případě existence důvodné obavy, že shromáždění bude rušeno, aby byla shromáždění poskytnuta ochrana, a to útvarem Policie ČR, popřípadě úřadem.

Zákon o právu shromažďovacím stanoví taktéž povinnosti svolavatele, které vymezuje v ustanovení § 6 odst. 5, kde se stanoví, že svolavatel je povinen:

a) poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu shromáždění a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy;
b) zajistit potřebný počet způsobilých pořadatelů starších 18 let;
c) řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení;
d) dávat závazné pokyny pořadatelům;
e) dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován;
f) shromáždění ukončit.

Dále tento zákon ve svém ustanovení § 10 stanoví taxativní výčet důvodů, pro které lze shromáždění zakázat. V případě, že by se zakázané shromáždění přesto konalo, potom se jedná o přestupek proti shromažďovacímu zákonu. O zákazu shromáždění je úřad povinen rozhodnout bezodkladně, nejpozději do tří dnů ( § 11).

§ 10
(1) Úřad, jemuž bylo shromáždění oznámeno, je zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:
a) popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů;
b) dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti;
c) jinak porušovat ústavu a zákony.
(2) Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže
a) se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví,
b) na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání; nelze-li určit, které oznámení bylo doručeno dříve, rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním.
(3) Úřad může shromáždění zakázat, má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.
(4) Úřad nemůže shromáždění zakázat z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3 , jestliže svolavatel přijal návrh národního výboru podle § 8 .

§ 8
Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.

Zákon nepředpokládá povinnost zajistit lékařskou péči a ani nečiní za přestupky účastníků proti tomuto zákonu osobu svolavatele odpovědnou.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.