Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Co se stane, když podáte žádost na nepříslušný úřad?

Aktualizováno k právnímu stavu 1. 1. 2014

a) zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Podle § 4 zákona o právu na informace o životním prostředí platí, že: „v případě, že je žádost podána u povinného subjektu, jenž nemá dotyčnou informaci k dispozici a současně nemá podle zvláštních právních předpisů povinnost takovou informaci mít, sdělí žadateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže z tohoto důvodu poskytnout. Pokud je dotazovanému povinnému subjektu známo, který povinný subjekt má požadovanou informaci k dispozici, postoupí mu žádost ve lhůtách stanovených ve větě první a uvědomí o tom žadatele.“

K postoupení dojde tedy pouze v případě, že je „dotazovanému povinnému subjektu známo, který povinný subjekt má požadovanou informaci k dispozici“.

b) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt „v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost (odložení žádosti tedy musí zdůvodnit!) sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli“. Zákon o svobodném přístupu k informacím žádné jiné ustanovení, ze kterého by bylo možno dovodit, že by měl povinný subjekt žádost postoupit „správnému“ povinnému subjektu, neobsahuje. Podle § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím nelze navíc ani použít ustanovení správního řádu (zákona č. 500/2004 Sb.), který v § 12 postupování upravuje.

V případě podání žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím tak úřad v případě, že informace nemá k dispozici, žádost odloží a sdělí to žadateli. Žadatel může proti tomuto postupu do 30 dnů podat stížnost. Stížnost se podává u povinného subjektu a rozhoduje o ní nadřízený orgán.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.