Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nevhodně umístěný kompost

Soused má na svém pozemku u rodinného domu nevhodně umístěný kompost - blízko naší zahrady, kde nás obtěžuje silný zápach a hmyz. Přitom má možnost umístit kompost jinde, kde nebude nikoho obtěžovat. Domluva se sousedem není možná. Porušuje soused takovým jednáním zákon o odpadech?

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 9. 2009

Odpověď poradny

Problematiku nakládání s odpady upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Za nakládání s odpady zákon o odpadech považuje v souladu s § 4 písm. d) jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování. 

Kompostování je podle § 4 písm. l) zákona o odpadech a přílohy č. 3 k tomuto zákonu jedním ze způsobu využívání odpadů (nikoliv tedy odstraňování odpadů). 

Na základě § 10 odst. 1 zákona o odpadech má každý obecnou povinnost předcházet při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost vzniku odpadů a omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Ty odpady, jejichž vzniku není možné zabránit, pak musejí být využity, případně odstraněny pouze takovým způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu jak se zákonem o odpadech, tak se zvláštními předpisy (např. zákon o ochraně přírody a krajiny). 

Obdobně je tato povinnost vyjádřena v § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady podle tohoto zákona lze nakládat zásadně jen v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Při tomto nakládání s odpady pak nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy (např. zákon o ochraně ovzduší, zákon o vodách aj.).

Tyto povinnosti má tak i každý, kdo kompostuje bioodpad na zahrádce. 

Porušení těchto obecných povinností fyzickými osobami však zákon o odpadech nijak nesankcionuje. Mohlo by se teoreticky jednat o přestupek podle § 45 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Podle této obecné skutkové podstaty se přestupku dopustí ten, kdo porušením zvláštních právních předpisů o ochraně životního prostředí zhorší životní prostředí jiným způsobem, než jak vyplývá z úpravy přestupků základních. 

V případě, že by jednáním souseda skutečně došlo ke zhoršení životního prostředí, mohl byste se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností s podnětem k projednání přestupku.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.