Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Změna návrhu zadání územního plánu

V naší obci byl zpracován návrh zadání územního plánu, po připomínkách dotčených orgánů a veřejnosti se v upraveném návrhu zadání najednou objevily pozemky, které tam původně nebyly - což ale nepožadovaly ani orgány, ani veřejnost - bylo to změněno nad rámec. Je tento postup zákonný?

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 7. 2009

Odpověď poradny

V souladu se stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.) se územní plán nebo jeho změna pořizují na základě návrhu na pořízení územního plánu nebo jeho změny. O pořízení územního plánu (změny) rozhoduje vždy zastupitelstvo obce na základě návrhu orgánu veřejné správy, občana obce, fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, nebo z vlastního podnětu.

Územní plán se pořizuje pro celé území obce, změna územního plánu pro v návrhu vymezenou a zastupitelstvem schválenou část území obce.

Návrh zadání územního plánu zpracovaný na základě rozhodnutí zastupitelstva musí být podle § 47 odst. 2 zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu k uplatnění požadavků a podnětů a zveřejněn na úřadní desce k nahlédnutí a připomínkování ze strany veřejnosti. Na základě takto uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání upraví a předloží jej ke schválení zastupitelstvu obce.

V návrhu zadání se nemohou po tomto procesu najednou objevit změny, které nevyplynuly z požadavků a podnětů k územnímu plánu uplatněných. Domnívám se, že pokud se původní návrh na pořízení územního plánu vztahoval pouze na pozemky x,y a zastupitelstvo jej v tomto rozsahu schválilo, musí zastupitelstvo za účelem rozšíření rozsahu změny územního plánu o pozemky a,z schválit také změnu návrhu na pořízení územního plánu ve smyslu jejího rozšíření. Poté by měl  znovu proběhnout proces připomínkování a uplatňování požadavků podle § 47 odst. 2 stavebního zákona.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.