Špatné hospodaření státu

foto: Ludvík Hradílek, Aktuálně.cz

Stát s našimi penězi nezachází hospodárně. Dá se s tím něco dělat?

Politici a úředníci rozhodují o utrácení veřejných financí. Aby se předešlo korupci, předraženým zakázkám, neefektivnímu hospodaření nebo odvádění peněz do stranických pokladen, musí nad sebou mít nezávislou kontrolní instituci a její nálezy brát vážně. Takovou institucí je v České republice Nejvyšší kontrolní úřad. 

Definice problému

 • Chybí kontrola státních firem
  Více než 600 miliard korun ve státních firmách leží téměř bez dozoru. Nejvyšší kontrolní úřad do nich nemůže.
 • Kontrolní nálezy jsou ignorovány
  Z nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu nejsou vyvozovány důsledky.
 • Jsme pozadu
  Ve všech sousedních státech mají nejvyšší kontrolní instituce větší pravomoci než u nás.

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Korupci, předraženým zakázkám, neefektivnímu hospodaření nebo odvádění peněz do stranických pokladen se dá předejít posílením kontrolní úlohy Nejvyššího kontrolního úřadu.

Vláda nedávno předložila návrh novely Ústavy a zákona o NKÚ, který míří správným směrem.

Základ dohledu nad hospodařením státu

 1. NKÚ hlídá hospodaření samospráv
  Předkládaná novela rozšiřuje dozor NKÚ na samosporávy, vysoké školy a veřejnoprávní média.
 2. NKÚ hlídá hospodaření státních firem
  Novela nerozšiřuje pravomoci NKÚ na dohled nad státními firmami, přestože to má vláda v programovém prohlášení.
 3. Zjištění NKÚ jsou závazná
  Je potřeba dále přijmout opatření, která by zajistila, že z nálezů NKÚ budou vyvozovány důsledky.

Proč je potřeba rozšířit pravomoci NKÚ o kontrolu státních firem si přečtěte v naší analýze.


Kdo je odpovědný?

Co je třeba schválit?

 • Čl. 97 Ústavy
 • Zákon č. 166/1993 sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu 

Současný stav

Senátoři nedávno smetli ze stolu novelu, která by umožnila kontrolovat nakládání s veřejným majetkem v obcích a státních a obecních firmách. V současné době intenzivně jednáme s poslanci, kteří o zákon usilovali. Zvažujeme společně všechny možnosti, jak problém kontroly veřejných peněz vrátit znovu do hry.

Souvislosti

Úkolem NKÚ je kontrola, zda je s prostředky svěřenými veřejné moci občany zacházeno hospodárně a účelně.

NKÚ má odhalovat případy zneužití veřejných prostředků a upozorňovat na riziková místa kontroly a nakládání s veřejnými prostředky.

Kontrolní činnost má sloužit v prvé řadě k informování zákonodárného orgánu, Parlamentu, který je díky tomu informačně nezávislý na exekutivě. Závěry z kontrol jsou také publikovány a jsou dostupné veřejnosti.

Tento nezávislý vnější audit nelze nahradit vnitřní kontrolou v režii jednotlivých ministerstev a úřadů.

 • NKÚ je nezávislý na exekutivě 
 • Závěry NKÚ jsou veřejné 

NKÚ posuzuje soulad kontrolované činnosti s právními předpisy, věcnou a formální správnost, účelnost a hospodárnost (§ 4 odst. 1 zákona o NKÚ).

Podle čl. 97 odst. 1 Ústavy Nejvyšší kontrolní úřad „... vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.“

Subjekty, které může NKÚ kontrolovat, jsou vymezeny v § 3 odst. 2 zákona o NKÚ v návaznosti na Ústavu.

Přečtěte si celou analýzu Veřejná kontrola obchodních společností s majetkovou účastí státu a samospráv s doporučeními pro rozšíření kompetencí NKÚ.

Od 17. října jsme Frank Bold.

Služby, které jsme vám poskytovali jako Ekologický právní servis - více než 3000 hodin právních konzultací ročně v otázkách ochrany životního prostředí, korupce a nesprávného či nezákonného postupu úřadů; stovky právních rad v online poradně; projekt Rekonstrukce státu a Občan 2.0; stáže pro studenty práv; prosazování odpovědnosti firem a další - budeme nadále poskytovat pro novou značkou Frank Bold.

Přečtěte si, proč jsme změnili název

Frank Bold je konsorcium bývalého Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola & Partneři.

Dohromady tvoří mezinárodní tým právníků a advokátů, které spojují společné hodnoty a nový přístup k řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.